นโยบายของ Gain Friends Ads

นโยบายของ Gain Friends Ads

นโยบายการลงโฆษณาเพิ่มเพื่อน

นโยบายการลงโฆษณาเพิ่มเพื่อนผ่าน Gain Friends Ads เป็นแนวทางเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาโฆษณาที่ได้รับอนุญาต ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ อนุมัติ ยกเลิกหรือลบโฆษณาใดๆ ออกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามตามดุลยพินิจของ LINE แต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ใช่การให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมายแต่อย่างใด และอาจมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณานอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายนี้ ท่านจึงควรติดตามและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ทั้งนี้ LINE จะไม่รับผิดต่อการนำนโยบายฉบับนี้ไปใช้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ท่านจะไม่เรียกร้องให้ LINE หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของ LINE ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่าน และท่านจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้นโยบายหรือการละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดหรือต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องคดี การตัดสินคดี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความ…

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหากโฆษณา Gain Friends Ads ไม่ได้รับการอนุมัติ

– ตรวจสอบว่าเนื้อหาและรูปภาพที่ใช้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการเขียนข้อความโฆษณาบน Gain Friends Ads
– ตรวจสอบรวมทั้งสินค้าและบริการว่าไม่อยู่ในสินค้าและบริการที่ไม่สามารถลงโฆษณาได้
– ทั้งนี้หากโฆษณาไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะต้องสร้างโฆษณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง จะไม่สามารถอุทธรณ์โฆษณาเดิมได้

ข้อกำหนดและแนวทางการเขียนข้อความโฆษณา

จำนวนข้อความในชิ้นงานโฆษณา
– ตัวหนังสือที่มากเกินไปในรูปชิ้นงาน อาจจะทำให้โฆษณามีการแสดงผลน้อยลงจนถึงไม่แสดงผลเลย แนะนำให้ใส่ข้อความบนรูปให้น้อยที่สุด โดยแนะนำให้มีตัวอักษรไม่เกิน 20% ของภาพ

การระบุชื่อแบรนด์สินค้าในโฆษณา
– ต้องมีการระบุชื่อบริษัทหรือแบรนด์ของสินค้าในสื่อโฆษณาเสมอ โดยชื่อหรือโลโก้นั้นต้องใหญ่พอที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
– ต้องระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์

ห้ามกล่าวอ้างถึงผลของการดูแลรักษา หรือการรักษาด้วยยา และรูปที่แสดงผลการใช้ก่อนและหลัง
– ห้ามใช้คำที่เกี่ยวข้องกับผลของการดูแลรักษา หรือการรักษาด้วยยา
– ห้ามใช้รูปและวีดีโอที่มีการแสดงภาพ ”ก่อนและหลัง” (before/after)

ห้ามใช้ภาษา เนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ หรือมีความรุนแรง
– ห้ามใช้ชิ้นงานโฆษณาที่มีเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดี หรือข้อความที่อาจจะก่อให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ เช่น ภาพซูม สิว ฝ้า กระ หัวล้าน สะเก็ดเงิน ผมร่วง(เป็นกำ)
– ห้ามใช้ภาพที่มีการโชว์เรือนร่าง หรือดูเป็นการชี้นำทางเพศมากเกินไป ห้ามใช้ภาพชุดว่ายน้ำหรือชุดชั้นในที่ไม่เกี่ยวกับโฆษณา
– ห้ามใช้ภาษา เนื้อหาที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง แบ่งแยกบุคคล จากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ หรือเนื้อหาต่อต้านสังคม

ห้ามใช้ข้อความหรือเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดความสับสน หรือตีความผิดว่า LINE เป็นผู้ให้บริการ
– ห้ามใช้โลโก้ LINE Character บริการหรือเนื้อหาที่เป็นของ LINE ไปในทางที่ทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าโฆษณานั้นเป็นของ LINE

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LINE Character ซี่งเป็นลิขสิทธิ์ของ LINE Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

– ในกรณีที่ใช้ the LINE logo, LINE icon, or LINE Official Account logo กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานตามลิงก์ URL ด้านล่างนี้
https://line.me/en/logo
https://media.line.me/en/how_to_install

– การใช้คำว่า “เพื่อน” “friend” (ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อน ในที่นี้หมายถึง สถานะของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเพื่อนของ บัญชีทางการของ LINE เช่น Official Account ห้ามใช้คำที่ไม่ถูกต้องเช่น “Frenz” กรุณาใช้คำให้ถูกต้อง “friends” (ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)

ห้ามลงโฆษณาที่มีสปอนเซอร์หลายราย
– ห้ามทำการขายพื้นที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากLINE และเมื่อคำนึงถึงความสนใจผู้ใช้บริการการที่มีข้อมูลของผู้ลงโฆษณารายอื่นมารวมอยู่ด้วยนั้นก็เป็นสิ่งที่ห้าม

ข้อจำกัดเกี่ยวกับลิงก์​ URL
– ห้ามใช้ลิงก์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโฆษณา โฆษณาและเนื้อหาต้องดูเป็นธรรมชาติ เมื่อมองจากมุมมองของผู้ใช้งาน

ความสอดคล้องของโฆษณา
– ส่วนประกอบโฆษณาทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นๆ ต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำการนำเสนอ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดูโฆษณา
-โฆษณาต้องแสดงถึงบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ที่กำลังโฆษณาอยู่อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โปรโมทในข้อความของโฆษณาต้องตรงกับรายการที่โปรโมทในเพจเริ่มต้น และไซต์ปลายทางจะต้องไม่นำเสนอหรือลิงก์ไปที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามใช้ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดการตีความผิด
– ห้ามลงชิ้นงานโฆษณาที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าสินค้า หรือบริการดีกว่าผลที่จะได้รับจริง
– ห้ามลงเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำทางด้านการเงิน ที่ทำให้เข้าใจว่าจะถูกรางวัลหรือได้รับเงินจากการใช้สินค้าหรือบริการ
– ห้ามลงภาพที่แสดงตัวเลขหรือมีการวัดค่าต่างๆ เช่น ที่ชั่งน้ำหนัก สายวัด เครื่องวัดน้ำตาล
– ห้ามใช้รูปภาพแพทย์หรือผู้เชียวชาญ

ห้ามใช้ภาษาที่มีการใช้คำที่เป็นที่สุด เช่น “ดีที่สุด” “อันดับ1” ” No. 1 ”
– ห้ามใช้ภาษาที่มีการสื่อความหมายที่เป็นที่สุด เช่น “ดีที่สุด” “อันดับ1” ” No. 1”
– ในกรณีที่ชิ้นงานโฆษณามีคำที่มีการสื่อความหมายขั้นสูงสุด เช่น “World’s First“ “ที่หนึ่งของโลก“ “the best“ “ดีที่สุด” “อันดับ1” จะต้องมีการระบุที่มาของแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาของการสำรวจ และปีที่ทำการสำรวจอย่างชัดเจนใน linked pages และชิ้นงานโฆษณา

ห้าม ใช้ลิงก์ที่พาผู้ใช้งานไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้จากสมาร์ทโฟน
– ห้ามใช้ลิงก์ที่เพจปลายทางไม่สามารถดูได้จากสมาร์ทโฟน (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ของท่านใช้ได้กับสมาร์ทโฟน)
– ห้ามใช้เว็บเพจที่มีตัวอักษร ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่สมส่วนกับหน้าจอของสมาร์ทโฟน

ภาษาหรือข้อความที่สร้างเพื่อมุ่งหวังข้อมูลส่วนตัว จากการลงทะเบียนหรือวิธีการที่คล้ายคลึง
– ในกรณีที่ชิ้นงานโฆษณาพาผู้ใช้บริการไปยังเว็บเพจอื่น และมีการสนับสนุนให้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องทำการกล่าวระบุให้ชัดเจนว่าลิงก์นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ LINEและบริษัทในเครือของ LINE ใดๆทั้งสิ้น
– ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องผู้ใช้ กรุณาหลีกเลี่ยงการชักชวนบังคับให้ผู้ใช้ลงทะเบียน

ห้ามใช้ภาษาหรือเนื้อหาที่มีการเปรียบเทียบ
– ห้ามลงชิ้นงานโฆษณาที่มีเนื้อหาเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้อื่น

เงื่อนไขและข้อกำหนดการลงโฆษณาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

1. ในการโฆษณา ขายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยต่างๆ จะต้องมีการระบุราคาการขายที่ชัดเจนในการลงโฆษณา
2. มีราคาที่เหมาะสม ไม่จำหน่ายเกินราคา นอกจากนั้นต้องไม่กล่าวอ้างในเรื่องของสรรพคุณเกินจริง
3. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หน้ากาก เป็นประเภท Surgical mask ที่ผลิตในประเทศ ต้องมีราคาจำหน่ายต่อชิ้น ไม่เกิน 2.5 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น และต้องระบุราคาในโฆษณาให้ชัดเจน (หากสินค้า Surgical mask หรือหน้ากากแบบอื่น ที่จำหน่ายเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาขายต้องไม่เกินที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
4. สินค้าประเภท ไส้กรอง หรือ filter สำหรับใส่ด้านในร่วมกับหน้ากากอนามัยต่างๆ ต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็น ”ไส้กรอง” ไม่สร้างความสับสนให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นหน้ากากอนามัยและต้องไม่นำเสนอสรรพคุณเกินจริง หรือจำหน่ายในราคาเกินจริง

สินค้า และบริการที่ไม่สามารถลงโฆษณาได้

17 สินค้า และบริการ ดังต่อไปนี้ จะไม่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้ลงโฆษณาเพิ่มเพื่อน ผ่าน Gain Friends Ads

1. การช่วยเหลือในการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่นนอกจากญาติของเด็ก
2. ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ
3. ยาจำหน่ายตามใบสั่งยาที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะด้าน เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาเกี่ยวกับรักษาต้อตา, ยาหยอดตา
4. ทองไมครอน ทองชุบ ทองปลอม เพชรปลอม
5. สินค้าและบริการของมือสอง โรงรับจำนำ/ เพชรหลุดจำนำถึงแม้ว่าจะมีใบการันตรีของแท้
6. อาหารเสริมหรือยาบำรุงที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ
7. บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต
8. การทำการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้ค่าตอบแทนในลักษณะการแบ่งปันรายได้
9. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ทำนายโชคชะตา เครื่องราง การไล่ผี
10. ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง
11. อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
12. อาวุธยุทธภัณฑ์ (ทุกประเภท) วัตถุและสารอันตราย
13. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสะสมแต้ม
14. พรรคการเมือง ผลสำรวจการออกเสียงประชามติ หรือ การลงคะแนนเลือกตั้ง
15. เว็บหาพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ
16. การขายข้อมูล (Sale of Information) การเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น
17. นักสืบเอกชน

สินค้าและบริการที่มีการควบคุม

ทั้ง 8 สินค้าและบริการต้องมีใบอนุญาตเสียก่อนขอลงโฆษณาเพิ่มเพื่อน ผ่าน Gain Friends Ads ดังนี้
1. อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและอาหารเสริม
• ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2. สถานพยาบาล
• ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข
3. สลากที่ออกโดยรัฐบาล
โฆษณาต้องไม่มีการกล่าวให้ความคาดหวังในการถูกรางวัลมากเกินไป และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อเยาวชนด้วย
4. ธุรกิจด้านการเงิน
ต้องเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต้องเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียม และข้อมูลอย่างชัดเจน
ห้ามขอข้อมูลทางการเงิน
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ เงินกู้
– ห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่ลูกค้าของผู้ให้ยืมเจ้าอื่น
– ห้ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้
5. วัตถุออกฤทธิ์
• ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
6. วัตถุอันตราย
• ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
• ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
7. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพของบุคคล
• ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
8. ภาพยนตร์และวิดิทัศน์
• ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และสื่อโฆษณา (เช่น ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดิทัศน์) ได้แก่ แบบ ภย.2

การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บน Gain Friends Ads

– แนะนำให้ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เขียนไว้ด้านล่าง ในกรณีที่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นนอกเหนือจากด้านล่าง LINE จะไม่รับประกันว่าข้อความจะปรากฏอย่างถูกต้อง
– ใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ให้ถูกหลักไวยากรณ์
– สัญลักษณ์สกุลเงินใช้สำหรับสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่โฆษณาแสดงเท่านั้น
– อัญประกาศใช้ได้ครั้งละหนึ่งที ด้านหน้าและหลังประโยค
– ไม่อนุญาตให้เว้นช่อง เมื่อเริ่มต้นประโยคและลงท้ายประโยค

ที่มา https://lineforbusiness.com/th/service/line-account-connect/gain-friends-ads/policy
รู้จักโฆษณาเพิ่มเพื่อน ผ่าน Gain Friends Ads
นโยบายการลงโฆษณาเพิ่มเพื่อนผ่าน Gain Friends Ads

ฟังก์ชั่นของบัญชี LINE-OA :

Free Calls ใหม่! :   ผู้ใช้โทรหา OA ได้ฟรี
Free calls via LINE Official Account สามารถใช้งานฟังก์ชั่นโทรฟรีได้

MyShop ร้านค้าไลน์ :  ใช้งานได้
OA Plus E-Commerce สามารถใช้งาน

Gain Friend Ads ใหม่! :  ใช้งานฟังก์ชั่นโฆษณาเพิ่มเพื่อนได้
Target Rich: ไม่จำกัดผู้ติดตาม(Followers)
Broadcast: ส่งข้อความฟรีได้ตามแพ็คเกจ

Timeline: สามารถโพสไทม์ไลน์ได้ไม่จำกัด

สามารถเพิ่มจำนวนแอดมิน: 100

สามารถใช้งานฟังก์ชั่นริชคอนเทนต์ได้ :
Rich Message:  ใช้งานได้
Rich Menu: ใช้งานได้
Rich Video: ใช้งานได้
Card Message (ใหม่): ใช้งานได้

สามารถใช้งานฟังก์ชั่น ดังนี้
Coupons
Reward Cards
Polls & Surveys
Greeting Messages
Auto Reply Messages
Keyword Reply Messages
Simple Q&A สามารถใช้งานข้อความตอบกลับอัตโนมัติโดย AI *

Messaging API
และนักพัฒนาสามารถใช้งาน api ได้

LINE-OA Services :

1. บริการสร้างบัญชีใหม่พร้อมใช้ LINE-OA
2. บริการสร้างร้านค้าไลน์ LINE MyShop
3. บริการสร้างคอนเทนต์โฆษณา (Ad Content)
4. บริการโฆษณาเพิ่มเพื่อน สำหรับบัญชีรับรอง (Gain Friend Ads)
5. บริการสร้าง Rich Menu
5.1. Rich Menu ขนาดใหญ่ 6 MENU
5.2. Rich Menu ขนาดใหญ่ 4 MENU
5.3. Rich Menu ขนาดเล็ก 3 MENU
6. บริการสร้าง Rich Message
6.1. Rich Message 6 Action
6.2. Rich Message 4 Action
6.3. Rich Message 3 Action
6.4. Rich Message 2 Action
6.5. Rich Message 1 Action
6.6. Rich Message: Custom (กำหนดเอง)
7. บริการสร้าง Card Message
7.1. Card Message สถานที่
7.2. Card Message บุคคล
7.3. Card Message รูปภาพ
7.4. Card Message สินค้า
8. บริการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม LINE-OA
9. บริการบรอดแคสต์ไม่จำกัด (LINE-OA) ใหม่!
10. บริการสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
11. รับทำ LINE BOT
11.1. รับทำ AI ตอบกลับอัตโนมัติ
12. บริการสร้างการแจ้งเตือนด้วย LINE NOTIFY
13.รับเป็นแอดมินไลน์
14.บริการจดชื่อ Premium ID 444 บ. ต่อ ปี
15. บริการแพ็คเกจ (LINE-OA Package)
15.1. Basic Package 1,200 บ/ด.
15.2. Pro Package 1,500 บ/ด.

สแกน QR-CODE นี้ สอบถามทีมงานได้ค่ะ

นโยบายของ Gain Friends Ads

 3,122 total views,  3 views today