Premium ID คืออะไร?

พรีเมี่ยมไอดี คืออะไร?
พรีเมี่ยมไอดี คืออะไร?

Premium ID หรือ พรีเมี่ยมไอดี คืออะไร ?

พรีเมี่ยมไอดี(Premium ID) คือ LINE ID ก็คือ User ID ที่คนอื่นใช้แอดเข้าไปในบัญชี LINE Official Account ของเรา อย่างเบสิค ID ของร้าน RICH CONTENT SHOP คือ @665qecgp แต่ตัวอักษรคละกันกับตัวเลขที่ถูกสุ่มสร้างมาให้ตอนสร้างบัญชีใหม่ ที่ท่านมองเห็นอยู่นี้มันจดจำยาก เจ้าของบัญชีไลน์จึงยอมจ่าย/เสียเงิน เพื่อขอซื้อ Premium ID เพื่อให้เป็นอักษร และตัวเลขที่จดจำง่ายขึ้น หลังจากจ่ายเงินให้ LINE Corporation แล้ว ก็จะได้ชื่อไอดี Premium ID มาใช้ นั่นก็คือชื่อ @richcontent

Premium พรีเมียม หมายถึง พิเศษ มีน้อย มีความต้องการมาก เกรดดี ผมหยิบพริกไทยขึ้นมา 5 ห่อ แล้วพูดว่า These are premium brands. พริกไทยพวกนี้ยี่ห้อดีพิเศษ หรือ premium grade fuel ก็หมายถึง น้ำมันเบนซินชนิดดี มีออกเทนสูง ราคาแพงกว่าชนิดธรรมดา ผมจึงอยากให้ท่านกลับมาที่ Premium ID ที่หมายถึง ID ที่เป็นไอดีพิเศษ ( ที่มา thairath )

เงื่อนไข และข้อกำหนด Premium ID :

– Premium ID 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน ไปจนถึงวันสุดท้ายของการใช้บริการในอีก 11 เดือนถัดไป
– การต่อสัญญา Premium ID จะต้องดำเนินการภายในเดือนสุดท้ายของการใช้บริการ
– รูปแบบของ LINE ID ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์ ( [ . ], [ _ ] , [ – ] ) ได้ไม่เกิน 18 ตัวอักษร ไม่มีเว้นวรรค
– ไม่สามารถใช้ Premium ID ซ้ำกับผู้อื่นได้
– ไม่สามารถใช้ Premium ID ที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก LINE
– ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ Premium ID ได้ หากต้องการเปลี่ยน Premium ID ต้องยกเลิก Premium ID เดิมก่อน แล้วทำการซื้อ Premium ID ใหม่เท่านั้น

ไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลธรรมดา ธุรกิจ ร้านค้า บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานราชการ หากต้องการให้เป็นที่รู้จักในสังคม หรือในวงการธุรกิจเกี่ยวข้อง หรือกลุ่มลูกค้าหลัก ที่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะใช้ไลน์ (LINE)กัน ตั้งแต่เด็กไทยยันคนชราแล้ว ซึ่งมีชาวไทยใช้ งานไลน์ (LINE)อย่างแพร่หลายมากขึ้นทุกปี จากสถิติ Line Timeline: พบว่า มีผู้ใช้งานมากถึง 93% ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วประเทศ 42 ล้านคน ,ผู้ใช้งาน LINE: 42 ล้านคน ,ผู้ใช้งาน TIMELINE: 36.9 ล้านคน ,ใช้เวลาบน TIMELINE: 2.65 นาที เป็นสถิติที่น่าสนใจมากสำหรับนักการประชาสัมพันธ์ และนักการตลาด โดยเฉพาะนักการตลาดแบบดึงดูด หรือ Inbound Marketing

เมื่อเราต้องการแข่งขันให้ได้ ต้องการดึงดูดให้ผู้คนสนใจกิจการเรา ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้า และบริการของเราง่ายขึ้น ทั้งยังเราอาจต้องการสร้างแบรนด์ (Brading)ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการอัพเกรดบัญชีไลน์แบบทั่วไปหรือแบบตั้งชื่อสุ่ม (Random ID) ต้องอัพเกรดบัญชีให้เป็น พรีเมียมไอดี(Premium ID)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของธุรกิจทั่วโลก และในไทย ซึ่งบริษัทไลน์จะคิดค่าใช้จ่าย -จด Premium ID ตั้งชื่อได้ตรงตามต้องการ เพิ่ม -บริการจดชื่อ Premium ID 444 บาท หรือ $12 ต่อปี (อัพเดต เมื่อ 18 เม.ย 2562)


ข้อกำหนดบริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของ [email protected]

ข้อกำหนดบริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของ [email protected] (“ข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม”) ฉบับนี้เป็นการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ “ชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม” (“บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม”) ของบริการ [email protected] (“บริการ [email protected]”) โดยได้รับอนุญาตจากไลน์ คอร์ปอเรชั่น (“LINE Corp”)

1. คำขอใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม
ลูกค้าที่ได้เข้าทำสัญญากับไลน์ คอร์ปหรือ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ (“LINE Plus”) (เรียกรวมกันว่า “LINE”) เพื่อใช้บริการ [email protected] อาจขอใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมได้ เมื่อ LINE ตอบรับคำขอใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบ พรีเมียมจากลูกค้าแล้ว จะถือว่าสัญญาใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม (“สัญญา”) ได้ทำขึ้นระหว่าง LINE Corp ในฐานะผู้ให้บริการ, LINE Plus ในฐานะผู้จัดจำหน่าย, และลูกค้าตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป (“วันที่มีผลใช้บังคับ”) สัญญาจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาหรือครบกำหนดระยะเวลาแห่งสัญญาของลูกค้าในการใช้บริการ [email protected]

2. เนื้อหาของบริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม
2.1 ในคำขอใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม ลูกค้าอาจระบุข้อความที่จะใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับบริการ [email protected] ของลูกค้า (“ชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีลูกค้ารายอื่นใช้ข้อความดังกล่าวแล้ว หรือในกรณีที่ข้อความมีคำที่LINE ห้ามใช้ ลูกค้าจะไม่ใช้ข้อความดังกล่าวเป็นชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว LINE จะขอให้ลูกค้าระบุข้อความอื่นแทนเพื่อใช้เป็นชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของตน
2.2 ข้อความที่จะใช้เป็นชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมจะต้องมีความยาวไม่เกิน (18) ตัวอักษร โดยสามารถใช้ตัวอักษรหรือเครื่องหมายต่อไปในนี้ได้: ตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาดหนึ่งไบท์, เครื่องหมายมหัพภาค (“.”), เครื่องหมายยัติภังค์ (“-”), และเครื่องหมายสัญประกาศ (“_”)
2.3 ลูกค้าจะไม่ใช้ข้อความใดๆ ในชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมที่อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่บุคคลอื่น, ข้อความที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น, หรือข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ระยะเวลาการใช้บริการและค่าบริการ
3.1 ระยะเวลาการใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของเดือนที่สิบเอ็ดนับจากวันที่มีผลใช้บังคับของสัญญาลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่วันที่มีผลใช้บังคับตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ระยะเวลาการใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
3.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการยกเลิกชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมให้แล้วเสร็จตามวิธีการที่LINE ได้กำหนดไว้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม ระยะเวลาในสัญญาของลูกค้าจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปีและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งปีด้วยวิธีการเดียวกัน
3.3 LINE Plus จะกำหนดค่าบริการในการใช้ชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม โดยค่าบริการในปีแรกจะเท่ากับ 5.99 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าบริการรายปีสำหรับปีที่สองและปีต่อไปจะเท่ากับ 5.99 ดอลลาร์สหรัฐ
3.4 LINE Plus อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมนี้ โดยอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันหรือแจ้งลูกค้าโดยตรง

4. วิธีการชำระค่าบริการ
ลูกค้าจะเลือกวิธีการชำระเงินในขณะดำเนินการซื้อ ทั้งนี้ กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินสำหรับวิธีการชำระเงินแบบต่างๆ ได้ที่นี่ (https://help2.line.me/line_at_application/?contentId=10014485)

5. การคืนเงิน
LINE จะไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระแล้วตามข้อ 4 ของข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทั้งนี้ LINE จะคืนเงินค่าสมาชิกให้แก่ลูกค้าเป็นตามส่วนของระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่ ในกรณีที่LINE ยกเลิกบริการชื่อผู้ใช้แบบ พรีเมียมก่อนครบกำหนดระยะเวลาแห่งสัญญาตามข้อ 3.1 ของข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมนี้

6. การมอบหรือโอนสิทธิ
ลูกค้าไม่อาจมอบหรือโอนสิทธิในชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมหรือสถานะของชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมตามสัญญาของลูกค้าให้บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากLINE เสียก่อน

7. ความรับผิดชอบของลูกค้า
7.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อLINE หรือLINE ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของลูกค้า ลูกค้าจะรับผิดชอบข้อเรียกร้องหรือการทวงถามหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง
7.2 ในกรณีที่LINE มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับการใช้บริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของลูกค้า ลูกค้าจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่LINE ทันที

8. การบอกเลิกหรือระงับการให้บริการ
8.1 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมฉบับนี้ LINE อาจระงับการใช้ชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือบอกเลิกสัญญาของลูกค้า LINE จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดเนื่องจากการระงับการใช้ชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมหรือการบอกเลิกสัญญาตามประโยคข้างต้น
8.2 หากลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การทำสัญญาข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมระหว่างลูกค้ากับ LINE จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ LINE ไม่ต้องมีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากยกเลิกสัญญา

9. ภาษา, กฎหมายที่ใช้บังคับ, และเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมฉบับภาษาอื่น ในกรณีที่เกิดข้อแตกต่าง (ยกเว้นจำนวนของค่าบริการ) ขึ้นระหว่างข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมฉบับภาษาอังกฤษและฉบับคำแปล ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษในการตีความ และให้กฎหมายญี่ปุ่นใช้บังคับกับข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักการว่าด้วยการเลือกกฎหมาย และให้ศาลแห่งกรุงโตเกียวเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจสำหรับข้อพิพาทระหว่างLINE และลูกค้าเกี่ยวกับบริการชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียม

10. บทเบ็ดเตล็ด
การใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดชื่อผู้ใช้แบบพรีเมียมนี้ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ [email protected]

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ที่มา https://terms2.line.me/line_at_premium_id_terms_th

วิธีใช้งาน LINE Official Account :

1. การเริ่มต้นใช้งาน LINE Official Account
2. วิธีเพิ่มแอดมิน Administrator & Operator
3. วิธีการใช้งาน Account Groups
4. วิธีการตั้งค่าพื้นฐาน LINE Official Account
5. วิธีการส่งข้อความ Broadcast
6. สร้างข้อความทักทายอัตโนมัติ Greeting Messsage
7. ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ Auto-Response
8. โปรโมทผ่าน Timeline/Timeline Post
9. วิธีการเพิ่ม Follower/Increase Followers 01
10. วิธีสร้างริชเมสเสจ Rich Message
11. วิธีสร้างริชวิดีโอเมสเสจ Rich Video Message
12. วิธีสร้างริชเมนู Rich Menu
13. วิธีสร้าง Coupon แลกรางวัล หรือคูปองโปรโมชั่น
14. วิธีสร้างบัตรสะสมแต้ม (Reward Card) และบัตรกำนัล (Gift Voucher)
15. ดู Insight ลูกค้าด้วย Statistics
16. วิธีตอบแชทกับลูกค้า แบบ 1:1(Chat 1:1)

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ของ LINE OFFICIAL ACCOUNT :

Target Rich: ไม่จำกัดผู้ติดตาม(Followers)

Broadcast: ส่งข้อความฟรีได้ตามแพ็คเกจ
Basic Plan: จำนวนข้อความฟรี: ไม่เกิน 2,500 ข้อความ
Pro Plan: จำนวนข้อความฟรี: ไม่เกิน 10,000 ข้อความ

Prorated fees for additional messages: ราคาข้อความที่เกินจากข้อความฟรีตามแพ็คเกจ
Basic Plan: 0.3 บาท ต่อข้อความ (0.009 USD)
Pro Plan: 0.1 บาท ต่อข้อความ (0.003 USD)

Timeline: สามารถโพสไทม์ไลน์ได้ไม่จำกัด

สามารถใช้งานฟังก์ชั่นริชคอนเทนต์ได้
Rich Message:  ใช้งานได้
Rich Menu: ใช้งานได้
Rich Video: ใช้งานได้

สามารถเพิ่มจำนวนแอดมินไลน์ : 100

สามารถใช้งานฟังก์ชั่น ดังนี้
Coupons
Reward Cards
-Polls & Surveys
-Greeting Messages
-Auto Reply Messages
-Keyword Reply Messages

Messaging API
และนักพัฒนาสามารถใช้งาน api ได้อีกด้วย

Download

LINE Official Account สำหรับผู้ใช้งาน iOS
แอปพลิเคชัน LINE Official Account สำหรับผู้ใช้งาน iOS มาแล้ว!!
>>ดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานได้เลย
https://apps.apple.com/th/app/line/id1450599059

บริการที่เกี่ยวข้อง :

ราคาแพ็คเกจ LINE OFFICIAL PACKAGE
รับเป็นแอดมิน ดูแลบัญชีไลน์ LINE Official Account
รับทำ LINE Official Account

ยินดีต้อนรับสู่ LINE for Business
เตรียมพบกับอัพเดทล่าสุดจาก LINE และเทคนิคการทำธุรกิจให้ปังได้เลยที่นี่ค่ะ
– สร้างบัญชี LINE Official Account ที่ https://lin.ee/8pkbFMc (แนะนำให้สมัครผ่านคอมพิวเตอร์)
– ใช้งานครบทุกฟีเจอร์ ผ่าน LINE Official Account Manager ที่ https://lin.ee/bVgDRY6

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ของบัญชีใหม่ LINE-OA :

Target Rich: ไม่จำกัดผู้ติดตาม(Followers)

Broadcast: ส่งข้อความฟรีได้ตามแพ็คเกจ

Timeline: สามารถโพสไทม์ไลน์ได้ไม่จำกัด

สามารถใช้งานฟังก์ชั่นริชคอนเทนต์ได้
Rich Message:  ใช้งานได้
Rich Menu: ใช้งานได้
Rich Video: ใช้งานได้
Card Message (ใหม่): ใช้งานได้

สามารถเพิ่มจำนวนแอดมิน: 100

สามารถใช้งานฟังก์ชั่น ดังนี้
Coupons
Reward Cards
Polls & Surveys
Greeting Messages
Auto Reply Messages
Keyword Reply Messages
Simple Q&A สามารถใช้งานข้อความตอบกลับ AI *

Messaging API
และนักพัฒนาสามารถใช้งาน api ได้

สามารถใช้งาน OA Plus E-Commerce หรือ ร้านค้าไลน์ได้
MyShop:  ใช้งานได้

สามารถใช้งานฟังก์ชั่นโฆษณาเพิ่มเพื่อน (สำหรับบัญชีรับรอง)
Gain Friend Ads ใหม่! :  ใช้งานได้

* อัพเดตล่าสุด เมื่อ 12/05/2020

สนใจบริการ สแกน QR-CODE นี้ สอบถามทีมงานได้เลยค่ะ

Premium ID คืออะไร?
รับจดชื่อพรีเมี่ยมไอดี(Premium ID)

 17,293 total views,  4 views today