ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ

ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ

ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ (LINE Official Account Premium ID)

ข้อ 1. จุดประสงค์

ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ(LINE Official Account Premium ID) เหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน “พรีเมียมไอดี” (Premium ID) ของบัญชีทางการ (LINE Official Accounts) (“การบริการ”) ซึ่งให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (LINE Corporation) และไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “พลัส”) (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”) โดยให้ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ(LINE Official Account Terms of Use) และหากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account) ให้บังคับตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อ 2. คำขอสำหรับการใช้งาน

1.ลูกค้าที่ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Accounts) แล้วเท่านั้นที่จะสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้การบริการได้ และให้ถือว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการบริการ (“สัญญา”) ได้ทำขึ้น ณ เวลาที่บริษัทได้รับคำขอเช่นว่านั้น
2.ในกรณีที่มีการสิ้นสุดของสัญญาสำหรับบัญชีทางการ (LINE Official Account) ให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติด้วย

ข้อ 3. รายละเอียดการบริการ

1.ในเวลาที่ขอรับการบริการ ลูกค้าจะต้องกำหนดกลุ่มอักขระเพื่อใช้เป็นไอดี (ID) ของบัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Account) ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะไม่สามารถใช้กลุ่มอักขระซึ่งได้ถูกใช้งานแล้ว หรือประกอบด้วยคำใด ๆ ซึ่งถูกห้ามโดยบริษัท
2.จำนวนของอักขระซึ่งสามารถใช้สำหรับการบริการต้องมีจำนวนไม่เกินสิบแปด (18) ตัว โดยลูกค้าสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลข จุด (.) เครื่องหมายยัติภังค์ (-) และเส้นใต้อักขระ (_) ได้
3.ลูกค้าไม่สามารถใช้กลุ่มอักขระใด ๆ สำหรับการบริการที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นไอดี (ID) ของผู้อื่น หรือ ที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด และ/หรือ ที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 4. ระยะเวลาการใช้งาน ค่าธรรมเนียมการใช้งาน

1.ระยะเวลาการใช้งานให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้เข้าทำสัญญากับบริษัทและให้สิ้นสุดลง ณ วันสุดท้ายของเดือนที่ 12 โดยให้เริ่มนับเดือนที่สัญญาได้ทำขึ้นเป็นเดือนที่ 1 ตัวอย่างเช่น หากสัญญาได้ถูกทำขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การบริการจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2.หากลูกค้าไม่ทำการยกเลิกการบริการให้เสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนตามวิธีการซึ่งได้กำหนดไว้โดยบริษัท ก่อนที่ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ให้สัญญามีผลต่อไปโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี และให้การต่อสัญญาโดยอัตโนมัตินี้บังคับใช้กับระยะเวลาภายหลังจากนั้นด้วย
3.ค่าธรรมเนียมการใช้งานรายปีสำหรับการบริการคือ 12 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) สำหรับระยะเวลาของการใช้งานในปีแรก และสำหรับในแต่ละปีภายหลังการต่อสัญญา
4.ริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งระบุไว้ในข้อก่อนได้ โดยการประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 5. วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีการในการชำระเงิน ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

ข้อ 6. การคืนเงิน

โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานใด ๆ ซึ่งได้ชำระแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยกเลิกการบริการ บริษัทจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญา

ข้อ 7. การโอนสิทธิ

ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่หรือสถานะทางสัญญาใด ๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของลูกค้า

1.ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้ทำการร้องเรียนหรือยื่นข้อเรียกร้อง หรือดำเนินคดีทางกฎหมาย เป็นต้น ต่อบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้งานการบริการของลูกค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการตอบโต้บุคคลภายนอกไปโดยความรับผิดชอบและด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง
2.ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหาย (รวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้น) อันเนื่องมาจากการใช้งานการบริการของลูกค้า ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที

ข้อ 9. การระงับการใช้งาน การยกเลิก

ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทสามารถระงับการใช้งานการบริการของลูกค้าโดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวใด ๆ หรือบริษัทสามารถยกเลิกสัญญากับลูกค้าดังกล่าวได้ และถึงแม้จะมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการระงับการใช้งานหรือการยกเลิกเช่นว่านั้น บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ แก่ลูกค้าดังกล่าว

วันที่จัดทำ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
ที่มา https://terms2.line.me/official_account_premiumid_terms_th?lang=th

 2,410 total views,  1 views today